< Eko Alma - Autogaz - Instalacje gazowe - Instalacje lpg - Monta¿ instalacji gazowych - Auto gaz
6512989940 (724) 719-8390 Produkty (631) 389-8671 Regulamin 115 Download Kontakt 701-671-3636

Monta¿ LPG Wycena instalacji 9284756259 Allegro Produkcja Legalizacja butli ungesting Regulamin
(973) 714-5752 540-553-7563
 

Legalizacja zbiorników LPG w EKO ALMA

Informujemy, ¿e od kwietnia 2013 w firmie EKO ALMA w Radwanicach wykonujemy badania okresowe zbiorników LPG celem przed³u¿enia okresu eksploatacji

Lubryfikacja ESGI Valve Saver
Nowy, oryginalny, zestaw firmy ESGI wprowadzaj±cy do systemu paliwowego, dodatek smaruj±cy, który ochrania zawory,ch³odzi i utrzymuje w czysto¶ci a tak¿e smaruje górn± czê¶æ cylindrów !!!
Przysz³o¶æ LPG w Polsce - prognozy
W Polsce jest a¿ 5,6 tysi±ca stacji z autogazem. W Unii Europejskiej jeste¶my pod tym wzglêdem liderem, a w Europie wyprzedza nas tylko Turcja. Czy¿by zmierzch Diesla ???
NOWO¦Æ zestaw steruj±cy EKO - V5
Seria sterowników EKO V5 to nowoczesne uk³ady mikroprocesorowe przeznaczone do pojazdów z silnikami 3i4-cylindrowymi zasilanych gazem LPG/CNG.


Witamy na stronie producenta Sekwencyjnego Wtrysku Gazu ESGI.

Firma EKO Alma zajmuje siê produkcja samochodowych instalacji gazowych LPG. Wykonujemy monta¿ instalacji gazowych we Wroc³awiu i Radwanicach. Sprawd¼ jaka bêdzie cena instalacji gazowej w twoim aucie.
Firma nasza dzia³a na rynku od 1992 roku. Flagowy produkt, system ESGI, zdoby³ wszystkie niezbêdne homologacje oraz uznanie klientów w wielu krajach.
Gwarancj± najwy¿szej jako¶ci produktów i us³ug jest posiadany od wielu lat certyfikat ISO-9001

Firma EKO ALMA rozszerzy³a zakres us³ug œwiadczonych naszym Klientom o 608-470-0238 w których dobieg³ koñca okres eksploatacji. Teraz nie musicie Pañstwo wymieniaæ zbiornika na nowy (koszt wymiany to 700 - 800 z³). Wystarczy przyjechaæ do naszych serwisów lub dostarczyæ zdemontowany zbiornik aby uzyskaæ przed³u¿enie okresu eksploatacji na kolejne 10 lat w cenie ju¿ od (343) 601-3117 Zapraszamy do naszych serwisów we Wroc³awiu oraz w Radwanicach. Monta¿ instalacji gazowej w najni¿szej cenie - sekwencyjny wtrysk gazu ju¿ od 1850 z³.
Odwiedzi³o nas

od listopada 2002Autogas.pl – EKO ALMA SP. J. Auto Gaz, 916-496-1273, Instalacje LPG, Monta¿ Instalacji Gazowych, 4023939347, 7249547018